Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Υπογραφή συμβάσεων για αλεξίπτωτα Ειδικών Δυνάμεων

Από Σάββας Δ. Βλάσσης

Στις 27 Απριλίου υπεγράφη η υπ’ αριθ. 003Α/2022 Σύμβαση, που αφορά στην «Προμήθεια Αλεξιπτώτων Ελεύθερης Πτώσης Διεισδύσεως Νέας Τεχνολογίας», μεταξύ της ΓΔΑΕΕ και της ισπανικής εταιρείας «CIMSA INGENIERIA DE SISTEMAS S.A.». Η κατακύρωση του διαγωνισμού είχε γίνει στις 22 Μαρτίου και αφορά τον Διαγωνισμό 05/2018 (2ος Επαναληπτικός Διαγωνισμού Υπ’ Αριθ. 12/14) με αντικείμενο την προμήθεια 31 Αλεξιπτώτων Ελεύθερης Πτώσης Διεισδύσεως Νέας Τεχνολογίας JANUS-360 εντός του ανωτάτου συνολικού ποσού των 743.737,47 € (συμπεριλαμβανομένου κρατήσεων, φόρων, δασμών και τυχόν λοιπών δαπανών που επιβαρύνουν την προμήθεια).

Βάσει των προνοιών της σύμβασης, εντός 6 μηνών από την υπογραφή της θα πραγματοποιηθεί η παράδοση των αλεξιπτώτων – ανταλλακτικών, η εταιρεία θα παράσχει εκπαίδευση σε δύο εκπαιδευτικές σειρές με χρονική διαφορά 3 ετών μεταξύ τους, με δυνατότητα παράτασης κατά 6 επιπλέον μήνες, κατόπιν αίτησης του Ελληνικού Στρατού και ανάλογης αποδοχής από την προμηθεύτρια εταιρεία ενώ ο χρόνος ζωής των αλεξιπτώτων ορίζεται σε 12 έτη (Service Life) από την ημερομηνία ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής τους, με δυνατότητα παράτασης κατά 3 επιπλέον έτη, εφόσον πραγματοποιηθεί επέκταση του ορίου ζωής.

Στις 14 Απριλίου είχε υπογραφεί η Συμφωνία Πλαίσιο υπ’ αριθ. 004Α/2022, που αφορά στην «Προμήθεια Αλεξιπτώτων Προσωπικού Στατικού Ιμάντα μετά Εφεδρικών Αλεξιπτώτων», μεταξύ της ΓΔΑΕΕ και της εταιρείας «ΑΙΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ».

Η υπογραφή συμβάσεως πραγματοποιήθηκε 4,5 μήνες μετά την κατακύρωσή της στις 2 Δεκεμβρίου 2021 και αφορά τον Διαγωνισμό 04/2019 (Επαναληπτικός Διαγωνισμού Υπ’ Αριθ. 03/16). Πρόκειται δηλαδή για διευθέτηση επιχειρησιακής ανάγκης η κάλυψη της οποίας με προμήθεια, είχε ξεκινήσει προ πενταετίας.

Αντικείμενο της συμφωνίας πλαίσιο είναι η προμήθεια 2.100 κυρίων κατευθυνομένων αλεξιπτώτων στατικού ιμάντα τύπου MC1-1D συνοδευομένων από 1.700 εφεδρικά αλεξίπτωτα τύπου T-10R, κατασκευής της ισπανικής εταιρείας PARAFLY SA.

Το εκτιμώμενο ανώτατο ποσό της συμβάσεως ανέρχεται σε 8.810.000 €. 

Με αυτό τον τρόπο διευθετείται επιχειρησιακή ανάγκη για την υποστήριξη εκπαιδεύσεως και επιχειρήσεων των Ειδικών Δυνάμεων και Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Κατακύρωση συμφωνίας για 3.800 αλεξίπτωτα για τον Ελληνικό Στρατό

Tags

Related Articles

Back to top button
Close