Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΕΛΛΑΔΑ

Ανάθεση σύμβασης για 29 γυροπυξίδες πλοίων επιφανείας και υποβρυχίων

Από Σάββας Δ. Βλάσσης

Η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών & Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του ΥΠΕΘΑ, ανακοίνωσε σήμερα την υπογραφή στις 16 Οκτωβρίου της υπ’ αριθ. 012Β/23 Σύμβασης (Διαγωνισμός υπ’ αριθ. 2/22), για την Προμήθεια είκοσι εννέα (29) Γυροπυξίδων Πολεμικών Πλοίων Επιφανείας και Υποβρυχίων. Η σύμβαση ανατέθηκε στην εταιρεία ΑΤΕΣΕ Α.Ε.

Το υποπρόγραμμα είχε τεθεί υπ’ όψιν σε ενημέρωση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής προ τριετίας, στις 25 Νοεμβρίου 2020. Η ενεργοποίηση του προγράμματος από το ΓΕΝ έγινε στις 9 Μαρτίου 2022 και η ΓΔΑΕΕ προκήρυξε τον σχετικό διαγωνισμό στις 30 Μαρτίου με πρόβλεψη αποσφραγίσεως των προσφορών στις 2 Ιουνίου. Το υπόλοιπο έτος διέρρευσε με την αποσφράγιση των προσφορών, απόφαση αποδοχής ποιοτικής επιλογής, απόφαση αποδοχής αξιολογήσεως τεχνικών προσφορών, αξιολόγηση οικονομικών προσφορών και απόφαση προσωρινού αναδόχου ενώ από το 2023 ακολούθησε αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακυρώσεως προσωρινού αναδόχου, γνωμοδότηση Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προμηθειών (ΚΓΕΠ) της ΓΔΑΕΕ και στις 7 Αυγούστου 2023 έγινε κατακύρωση των αποτελεσμάτων.  Απαιτήθηκε δίμηνο, μέχρι την ανάθεση συμβάσεως.

Το υποπρόγραμμα ήταν κόστους 2,5 εκατ. € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων 6,144%, φόρων και δασμών, χωρίς ΦΠΑ ενώ μετά την κατακύρωση εγκρίθηκε δαπάνη 2.314.000 €, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων υπέρ του δημοσίου (6,144%) και του φόρου εισοδήματος (4%
για την προμήθεια υλικών και 8% για την παροχή υπηρεσιών. Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ καθώς η προμήθεια απαλλάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.2859/00.

Η σύμβαση αφορά:

  • 7 γυροσκοπικές πυξίδες AHRS/INS τεχνολογίας HRG, type ARGONYX κατασκευής SAFRAN (SAGEM) Γαλλίας μετά παρελκομένων, για πολεμικά επιφανείας, κόστους 1.317.739 €. Οι 7 γυροπυξίδες θα αποτελούν συμβατικό αντικείμενο της πρώτης Εκτελεστική Σύμβασης και θα παραδοθούν το αργότερο εντός 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της εν λόγω Εκτελεστικής Σύμβασης.
  • 19 γυροπυξίδες type Standard 22 NX Compact, κατασκευής Raytheon Anschuetz Γερμανίας μετά παρελκομένων, για πολεμικά επιφανείας κόστους 335.550 €. Οι 19 γυροπυξίδες, θα αποτελούν συμβατικό αντικείμενο της δεύτερης Εκτελεστικής Σύμβασης και θα παραδοθούν το αργότερο εντός 24 μηνών από την
    ημερομηνία υπογραφής της εν λόγω Εκτελεστικής Σύμβασης.
  • 3 γυροπυξίδες type Standard 22 NX M, κατασκευής Raytheon Anschuetz Γερμανίας μετά παρελκομένων, για υποβρύχια, κόστους 85.586 €. Οι 3 γυροπυξίδες θα αποτελούν συμβατικό αντικείμενο της τρίτης Εκτελεστική Σύμβασης και θα παραδοθούν το αργότερο εντός 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής
    της εν λόγω Εκτελεστικής Σύμβασης.

Το υπόλοιπο κόστος αφορά εργασίες μελετών, εγκαταστάσεως, εγχειρίδια, εργαλεία, ανταλλακτικά, εκπαίδευτση κ.λπ.

Μελέτη χρήσης του ΠΕΡΣΕΥΣ για την υποστήριξη Ειδικών Επιχειρήσεων της ΔΕΠ

 

Tags

Related Articles

Back to top button
Close