Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΕΛΛΑΔΑ

Διαγωνισμός προμήθειας 4.881 μονόκυαλων NVG για Ειδικές Δυνάμεις και Πεζικό

Από Σάββας Δ. Βλάσσης

Στις 24 Μαΐου η ΓΔΑΕΕ προέβη στην προκήρυξη του διαγωνισμού υπ’ αριθ. 01/2023 για την ανάθεση κι εκτέλεση Συμφωνίας Πλαίσιο για το πρόγραμμα «Προμήθεια Ατομικών Διοπτρών Παθητικού Τύπου (ΑΔΠΤ)», 4ετούς διάρκειας για προμήθεια ατομικών διοπτρών παθητικού τύπου και ξεχωριστής Συμφωνίας Πλαίσιο 4ετούς διαρκείας για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη (FOS) αυτών. Το ανωτέρω πρόγραμμα ενεργοποιήθηκε με σχετική απόφαση στις 21 Σεπτεμβρίου 2022.

Το πρόγραμμα αφορά 4.881 ΑΔΠΤ με σύνθεση συλλογής παρελκομένων, υλικών συντηρήσεων, συσσωρευτές κ.λπ. Η τελική ποσότητα δύναται με εισήγηση να αυξηθεί ή μειωθεί σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το 30% της αρχικής ποσότητας μέχρι την κατακυρωτική απόφαση κάθε εκτελεστικής σύμβασης, αναλόγως της προσφερόμενης τιμής του τελικού μειοδότη/ αναδόχου και με την προϋπόθεση της μη υπέρβασης της προγραμματισμένης διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη απαιτήσεων.

Η προμήθεια – αρχική υποστήριξη και εν συνεχεία υποστήριξη χρηματοδοτείται από πιστώσεις του υπό κατάρτιση Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Προμηθειών Αμυντικού Υλικού (ΜΠΠΑΥ) και ειδικότερα του Προγράμματος «Προμήθεια Ατομικών Διοπτρών Παθητικού Τύπου» με εκτιμώμενο ανώτατο ποσό, τα 38.057.692,50 € συμπεριλαμβανομένου κρατήσεων 4,096%, φόρων, δασμών και τυχόν λοιπών
δαπανών που επιβαρύνουν την προμήθεια – αρχική υποστήριξη και εν συνεχεία υποστήριξη.

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται στοιχεία ποσοτήτων και ανώτατο ετήσιο όριο κόστους σε ευρώ:

Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί την 21 Ιουλίου 2023.

Όπως περιγράφεται στην προκήρυξη, κάθε διόπτρα θα πρέπει να συνοδεύεται από βάση προσαρμογής επί κράνους/ κεφαλής, σύστημα προσαρμογής στο κεφάλι, προστατευτικό προσοφθάλμιο, υλικά συντηρήσεως 1ου και 2ου κλιμακίου, βάση προσαρμογής επί όπλου σε ράγα τύπου Picatinny (MIL-STD 1913), συσσωρευτές, ιμάντα προσαρμογής επί κράνους, ειδική υφασμάτινη θήκη μεταφοράς, ειδική μεταλλική ή πλαστική θήκη μακράς αποθηκεύσεως, κατάλληλη διάταξη προκειμένου να μετατρέπεται σε δίκυαλο.

Καθώς η διόπτρα πρέπει να φέρεται στο κράνος ή επί της κεφαλής, η προμήθεια αφορά τις λεγόμενες Διόπτρες Νυκτερινής Όρασης (Night Vision Goggles) που λειτουργούν με την αρχή ενισχύσεως του αστρικού φωτός και όχι θερμικής τεχνολογίας. Στην προκειμένη περίπτωση θα είναι μονόκυαλα, δηλαδή ενός σωλήνα, που όμως ανά δύο, με την κατάλληλη διάταξη, θα μπορούν να μετατρέπονται σε δίκυαλα. Το NVG θα μπορεί να προσαρμόζεται και επί του όπλου, για διευκόλυνση νυκτερινής σκοπεύσεως σε μικρές αποστάσεις, σε συνδυασμό με οπτικό σκοπευτικό ερυθρής κουκίδος (red dot).

Η Συμφωνία Πλαίσιο για την προμήθεια των διοπτρών, προβλέπει την παράδοση 492 στο ΓΕΕΘΑ και 4.389 στο ΓΕΣ με ετήσια νούμερα ανά έτος τα απεικονιζόμενα στον παρακάτω πίνακα:

Από τα στοιχεία αυτά αντιλαμβανόμαστε ότι οι 492 διόπτρες προορίζονται για τις μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων και Ειδικών Δυνάμεων της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) ενώ οι 4.389 προορίζονται για μονάδες Πεζικού του ΓΕΣ. Σήμερα, αντίστοιχου τύπου διόπτρα που χρησιμοποιείται από τις μονάδες Ειδικών Δυνάμεων στον Ελληνικό Στρατό, είναι η αμερικανική AN/PVS-14. Μικρό αριθμό από αυτές, διαθέτουν και οι μονάδες Πεζικού.

 

Tags

Related Articles

Back to top button
Close