Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Διαγωνισμός για 119 τυφέκια ελευθέρου σκοπευτού για τις Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων

Στις 5 Φεβρουαρίου η ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ προέβη στην προκήρυξη του διαγωνισμού υπ’ αριθ. 03/2020 με αντικείμενο την προμήθεια τυφεκίου ελευθέρου σκοπευτή. Ο διαγωνισμός αφορά την ανάθεση και εκτέλεση Συμφωνίας Πλαίσιο προμήθειας των σχετικών υλικών, 2ετούς διάρκειας για την προμήθεια των τυφεκίων και 7ετούς διάρκειας για την εν συνεχεία υποστήριξη (FOS) για το υποπρόγραμμα «Προμήθεια Τυφεκίου Ελεύθερου Σκοπευτή».

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια 119 τυφεκίων και 473.025 φυσιγγίων ειδικής ακριβείας (match) διαμετρήματος 0,338 Lapua Magnum. Από πλευράς απαιτήσεων, το τυφέκιο πρέπει να έχει συνολικό μήκος (χωρίς σιγαστήρα) όχι μεγαλύτερο του 1,4 μέτρου και το βάρος (άνευ διόπτρας και παρελκομένων) να μην υπερβαίνει τα 8 κιλά. Το όλο σύστημα πρέπει να έχει προσδόκιμο όριο ζωής χωρίς άλλες εργασίες αποκατάστασης, πλην αλλαγής κάννης, το λιγότερο τα 20.000 φυσίγγια.

Το τυφέκιο πρέπει να φέρει ενσωματωμένη ράγα/ βάση τύπου Picatinny τουλάχιστον στην άνω πλευρά του κορμού, με προσθαφαιρούμενο φλογοκρύπτη/ μειωτήρα ανάκρουσης, σιγαστήρα, τουλάχιστον 5 γεμιστήρες, σκοπευτική διόπτρα ημέρας, προσάρτημα νυκτερινής σκόπευσης, δίποδο, αορτήρα ρυθμιζόμενου μήκους, συσκευή μέτρησης μετεωρολογικών δεδομένων, ηλεκτρονικός υπολογιστής χειρός (RPDA), υπολογισμού και καταγραφής βλητικών παραμέτρων, αποστασιόμετρο laser (τουλάχιστον 50-1.700 μέτρα), μονόκυαλο παρατήρησης μεταβλητής μεγέθυνσης με χαμηλότερη μεγέθυνση την 7x (+/- 2x) και υψηλότερη τουλάχιστον την 30x (+/-5x) κ.λπ.

Σημειώνεται ότι υπάρχει πρόβλεψη ώστε τυχόν τεχνικές προσφορές που θα μνημονεύουν τεχνολογικά πιο σύγχρονες και αναβαθμισμένες λύσεις ή υφιστάμενες τυποποιήσεις κατά ΝΑΤΟ / MIL STD, θα γίνονται αποδεκτές. Επιπλέον, ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση δωρεάν παροχής τυχόν διορθωτικών βελτιώσεων – αναβαθμίσεων του τυφεκίου ή κάποιου συστήματος, που εξαλείφουν κατασκευαστικές ατέλειες και ενημέρωσης της Υπηρεσίας για τις λοιπές βελτιώσεις – αναβαθμίσεις.

Το τυφέκιο θα πρέπει να είναι κινητού ουραίου, να έχει δραστικό βεληνεκές 1.500 μέτρα, να έχει τη δυνατότητα εναλλαγής κάνης και εναλλαγής διαμετρήματος (multi caliber) και όταν πυροδοτείται χωρίς σιγαστήρα να επιτυγχάνει κάθετη συγκέντρωση βολών μέχρι 1 ΜΟΑ, σε ποσοστό 80%. Να έχει όριο καλής λειτουργίας (που ορίζεται ως η δυνατότητα διατήρησης της ακρίβειας που περιγράφεται παραπάνω σε ποσοστό όχι λιγότερο από 60%) όχι λιγότερο από τα 6.000 φυσίγγια. Η κάννη του όπλου πρέπει να είναι ανοξείδωτη, να δέχεται σιγαστήρα χωρίς την χρήση εργαλείων ενώ η τροφοδοσία θα πρέπει να γίνεται από γεμιστήρα χωρητικότητας τουλάχιστον 5 φυσιγγίων.

Ο σιγαστήρας θα πρέπει να μην επηρεάζει την ακρίβεια πυρών, να επιτυγχάνει απόσβεση θορύβου (πλην του χαρακτηριστικού ήχου λόγω υπέρβασης του φράγματος του ήχου), τουλάχιστον 35db, να μην προσθέτει περισσότερο από 25 εκ. στο συνολικό μήκος του όπλου όταν τοποθετείται σε αυτό και να μην ζυγίζει περισσότερο από 1,2 κιλά.

Η σκοπευτική διόπτρα ημέρας, πρέπει να διαθέτει νηματόσταυρο τύπου HORUS H37 που επιτρέπει την εκτίμηση απόστασης, σκόπευση με τη μέθοδο προσκόπευσης (Hold Off) και σκόπευση σε συνθήκες μειωμένης ορατότητας ή φωτός, επιτυγχάνοντας αυτό με αυτοφωτισμό. Η διόπτρα πρέπει να είναι μεταβλητής μεγέθυνσης, με χαμηλότερη μεγέθυνση την 5x (- 1x, +3x) και υψηλότερη την 25x (-3x, +3x) ή ισοδύναμη με ίδια ή/και καλύτερη απόδοση ποιότητας και μετάδοσης της εικόνας. Ο αντικειμενικός φακός της διόπτρας πρέπει να έχει διάμετρο 50 ως 56 χιλ., χωρίς να αποκλείονται μικρότερες διαστάσεις, εάν διατηρείται η ποιότητα μετάδοσης της εικόνας.

Η διόπτρα πρέπει να επιτρέπει την χρήση προσαρτήματος νυκτερινής σκόπευσης (clip-on afocal 1x). Το τελευταίο, πρέπει να λειτουργεί με λυχνία ενίσχυσης αστρικού φωτός ΙΙΙ γενεάς ή πιο σύγχρονου τύπου ή με άλλο τρόπο με ισοδύναμες δυνατότητες.

Από τα 119 τυφέκια, τα 93 με 369.675 φυσίγγια, προορίζονται για το ΓΕΣ, 14 τυφέκια με 55.650 φυσίγγια προορίζονται για το ΓΕΝ και 12 τυφέκια με 47.700 φυσίγγια έχουν αποδέκτη το ΓΕΑ. Τα συγκεκριμένα όπλα προορίζονται να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων των τριών Κλάδων, δηλαδή των Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού, της ΔΥΚ και της 31 ΜΕΕΔ.

Η τελική ποσότητα προμήθειας δύναται με εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής διαπραγματεύσεων να αυξηθεί ή μειωθεί σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το 30% της αρχικής αναλόγως της προσφερόμενης τιμής του τελικού μειοδότη/ αναδόχου και με την προϋπόθεση της μη υπέρβασης της προγραμματισμένης διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη απαιτήσεων.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί αφορά τον «ανταγωνιστικό διάλογο» με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, βάσει γενικών και ειδικών όρων όπως και τις ελάχιστες επιχειρησιακές απαιτήσεις –
προδιαγραφές επιδόσεων που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη. Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Η δαπάνη της σύμβασης θα χρηματοδοτηθεί από πίστωση του υπό κατάρτιση Τριετούς Κυλιόμενου Προγράμματος Πληρωμών και Παραλαβών Αμυντικού Υλικού και ειδικότερα του εν λόγω υποπρογράμματος, με εκτιμώμενο ανώτατο συνολικό ποσό τα 6.124.360 € (1ο έτος 4.528.480 € – 2ο έτος 1.595.880 €) συμπεριλαμβανομένου κρατήσεων, φόρων, δασμών και τυχόν λοιπών δαπανών που επιβαρύνουν την προμήθεια.

Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί την 7 Απριλίου 2020.

Το υποπρόγραμμα τυφεκίου ελευθέρων σκοπευτών είχε εγκριθεί στις 8 Οκτωβρίου μαζί με άλλα 9 υποπρογράμματα από την Ειδική Διαρκή Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής, κατόπιν ενημερώσεως από τον ΥΦΕΘΑ Αλκιβιάδη Στεφανή κι έκτοτε ανατέθηκε στην ΓΔΑΕΕ η προετοιμασία της προκηρύξεως σχετικού διαγωνισμού. Απαιτήθηκαν 4 μήνες για να γίνει αυτό. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Υπ’ αριθμ. 247153α/2019 (ΦΕΚ Β΄ 3181/12.8.2019) Απόφαση Πρωθυπουργού και ΥΕΘΑ «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδη Στεφανή», στην αρμοδιότητα του τελευταίου εμπίπτει η υπογραφή συμβάσεων αξίας μέχρι 10 εκατ. €.

Το εν λόγω υποπρόγραμμα είχε χαρακτηρισθεί ως υπ’ αριθμόν ένα από πλευράς προτεραιοτήτων του ΓΕΕΘΑ από το 2014 ωστόσο, μέχρι σήμερα καθυστερούσε λόγω ανυπαρξίας ενδιαφέροντος της πολιτικής ηγεσίας, για οικονομικούς λόγους.

Τυφέκιο ελευθέρου σκοπευτού, αλεξίπτωτα, λέμβοι, πύραυλοι TOW εγκρίθηκαν από την Βουλή

Tags

Related Articles

Back to top button
Close