Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΕΛΛΑΔΑ

NATO CODIFICATION SYSTEM Ο Αόρατος Πολλαπλασιαστής Ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων

Rheinmetall Lynx

Γράφει ο Νίκος Δερβεντζής

Secretary, NATO Allied Committee 135 (AC/135)

Το κόστος χρήσης κατά τη διάρκεια της συνολικής ζωής ενός οπλικού συστήματος (life cycle cost) υπερβαίνει κατά πολύ την αρχική επένδυση απόκτησής του, καθώς οι επιπρόσθετες δαπάνες που απαιτούνται για την επιχειρησιακή του αξιοποίηση, όπως ανταλλακτικά, εκπαίδευση, βιβλιογραφία, συντήρηση, υποστήριξη, αποστρατιωτικοποίηση, υπερβαίνουν κατά πολύ το αρχικό κόστος απόκτησης. Διάφορες μελέτες από ανεξάρτητους φορείς έχουν υπολογίσει ότι η αρχική επένδυση για την απόκτηση ενός οπλικού συστήματος αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 25% του συνολικού κόστους κύκλου ζωής του.

Η δυσανάλογη αυτή σχέση «πρόσκτησης/ κύκλου ζωής», σε συνδυασμό με την συνεχή μείωση των αμυντικών δαπανών σε σχεδόν παγκόσμιο επίπεδο, υπερθεματίζει το ρόλο, τη χρησιμότητα και τη σπουδαιότητα των υπηρεσιών διοικητικής μέριμνας/ επιμελητείας (logistics), οι οποίες ουσιαστικά στηρίζονται στην αποτελεσματική αναγνώριση και ταυτοποίηση των υλικών που διακινούνται ή αποθηκεύονται. Εδώ ακριβώς ξεκινά και το ταξίδι στον άγνωστο κόσμο της κωδικοποίησης, δηλαδή της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης υλικών.

Σύστημα Κωδικοποίησης κατά ΝΑΤΟ – Ιστορικό

Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους διαπίστωσαν ότι το τότε σύστημα εφοδιαστικής υποστήριξης υπέφερε από μεγάλες αδυναμίες: καταγράφηκαν ελλείψεις ή πλεονάσματα ίδιων ακριβώς υλικών σε διαφορετικές αποθήκες ως αποτέλεσμα διαφορετικής ονοματολογίας, διαφορετικών κατασκευαστών, διαφορετικών part numbers (part number: σύνολο αριθμών, γραμμάτων, συμβόλων ή συνδυασμός τους που έχει αποδοθεί για την ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου υλικού). Όλα αυτά μεταφραζόντουσαν σε απώλεια χρόνου, σπατάλη ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, καθώς και σε χαοτικές καταστάσεις στις αποθήκες. Για παράδειγμα, ένα απλό καρφί που χρησιμοποιείτο σε όλα τα σώματα των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ είχε καταχωρηθεί με 30 διαφορετικούς αριθμούς αποθεμάτων (stock numbers) σε διαφορετικές υπηρεσίες και αποθήκες.

Έτσι, τον Ιανουάριο του 1945 ο Πρόεδρος Roosvelt ζήτησε την «ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος αναγνώρισης υλικών». Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν το Ομοσπονδιακό Σύστημα Κωδικοποίησης (Federal Cataloguing System – FCS). Καθώς οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ κατέληξαν στα ίδια ακριβώς συμπεράσματα με τις ΗΠΑ σχετικά με τα μειονεκτήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, την πανσπερμία συστημάτων, ονομάτων, κωδικών, προμηθευτών, την αδυναμία εύρεσης των ζητούμενων υλικών έγκαιρα και αποτελεσματικά, ακολούθησαν το δρόμο των ΗΠΑ. Έτσι, υιοθέτησαν και εξέλιξαν το FCS με αποτέλεσμα το Σύστημα Κωδικοποίησης κατά ΝΑΤΟ (NATO Codification System – NCS) να αποτελεί από το 1957 το συμμαχικό πρότυπο αναγνώρισης υλικών. Στόχος του NCS είναι ο τελικός χρήστης (war fighter) να έχει στη διάθεσή του το σωστό υλικό, στη σωστή τοποθεσία, στο σωστό χρόνο.

Σύστημα Κωδικοποίησης κατά ΝΑΤΟ – Μια εικόνα, χίλιες λέξεις…

Πάρα πολύ συχνά και σε παγκόσμια βάση το δίδυμο επιμελητείας – κωδικοποίησης δεν απολαμβάνει της σημασίας και της βαρύτητας που του αναλογεί, καθώς θέματα στρατηγικής, τεχνολογίας και εξοπλισμών θεωρούνται πάντα πρωτεύουσας σπουδαιότητας. Είναι όμως έτσι; Ας δούμε το πιο κάτω απλό παράδειγμα:

Ένα F-15 Eagle, έτσι όπως το βλέπουν οι λάτρεις της αεροπορίας: μια εκπληκτική πολεμική μηχανή…

Ένα F-15 Eagle από μια άλλη οπτική, έτσι όπως το βιώνουν οι διαχειριστές αποθηκών και Logisticians:

171.000 απάρτια τα οποία πετούν μαζί σε κλειστό σχηματισμό!

Το πιο πάνω παράδειγμα αναδεικνύει την αδήριτη ανάγκη για αποτελεσματική αναγνώριση (κωδικοποίηση) και διαχείριση (επιμελητεία) του αποθέματος ανταλλακτικών. Έτσι, σκοπός του NCS είναι:

 • Η δημιουργία μιας κοινής «γλώσσας» εφοδιασμού για όλους τους χρήστες.
 • Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας (interoperability) και της κοινής υποστήριξης συστημάτων.
 • Μείωση δαπανών επιμελητείας μέσω της ελαχιστοποίησης των διπλοεγγραφών (duplication) και αποτελεσματικής διαχείρισης αποθεμάτων.

Σύστημα Κωδικοποίησης κατά ΝΑΤΟ – Βασικές αρχές

Κωδικοποίηση κατά ΝΑΤΟ είναι η διαδικασία εξέτασης και αντιπαραβολής ενός υλικού με παρόμοια υλικά, με στόχο την απόδοση ενός μοναδιαίου αριθμού ονομαστικού (NATO Stock Number – NSN) σε υλικά που έχουν την ίδια ακριβώς «φόρμα, εφαρμογή και λειτουργία» (form, fit, function), όπου:

 • Form: σχήμα, μέγεθος, διαστάσεις και άλλα φυσικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν αποκλειστικά ένα υλικό.
 • Fit: η ικανότητα ενός υλικού να διασυνδέεται και να λειτουργεί με ένα άλλο υλικό/ σύστημα.
 • Function: οι λειτουργίες για τις οποίες έχει σχεδιαστεί ένα υλικό.

To NSN είναι το αποτέλεσμα της διαδικασίας κωδικοποίησης ενός υλικού και συνοδεύει/ αναγνωρίζει το υλικό σε όλη τη διάρκεια της επιχειρησιακής ζωής του. Το NCS βασίζεται στις παρακάτω κεφαλαιώδεις έννοιες:

 • “One Item of Supply (IOS) – one NSN”: το IOS αφορά ένα υλικό / απάρτιο ή ομάδα υλικών / απαρτίων το οποίο οι υπεύθυνοι επιμελητείας (logisticians) έχουν καθορίσει και ζητήσει σε συνέχεια συγκεκριμένης επιχειρησιακής απαίτησης. Το IOS μπορεί να αποτελείται από πολλά «είδη παραγωγής» (Items of Production), τα οποία όμως έχουν τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά, δηλαδή form, fit, function.

 • Η χώρα σχεδίασης (design authority) και παραγωγής ενός υλικού είναι υπεύθυνη για την κωδικοποίησή του, ανεξαρτήτως από το ποιες χώρες χρησιμοποιούν το εν λόγω υλικό.
 • Οι NATO STANAGs (Standardization Agreements – Συμφωνίες τυποποίησης) 3150 “Uniform System of Supply Classification” και 3151 “Uniform System of Item Identification” διέπουν και περιγράφουν τις βασικές αρχές του NCS.

Η φιλοσοφία που διέπει το IOS μπορεί να γίνει αντιληπτή με το ακόλουθο απλοποιημένο παράδειγμα: ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί κατασκευαστές λαμπτήρων, οι οποίοι παράγουν λαμπτήρες με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά, αλλά με διαφορετικά part numbers. Εάν οι λαμπτήρες αυτοί έχουν τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά (form, fit, function) και καλύπτουν τις απαιτήσεις των υπεύθυνων επιμελητείας θα κωδικοποιηθούν με ένα μόνο NSN, αφού ουσιαστικά αφορούν ένα IOS, ανεξαρτήτως του ότι παράγονται από διαφορετικές εταιρείες, σε διαφορετικές τοποθεσίες, με διαφορετικά part numbers. Στο παράδειγμα αυτό, ο συγκεκριμένος λαμπτήρας της π.χ. Osram αποτελεί ένα IOP (είδος παραγωγής). Όμως όλοι οι τέσσερις λαμπτήρες, στους οποίους αποδόθηκε το ίδιο μοναδιαίο NSN, αποτελούν ένα IOS.

NATO Stock Number – NSN

Το NSN είναι ένας μοναδιαίος αριθμός με 13 ψηφία, ο οποίος αναγνωρίζει ένα υλικό σε όλη τη διάρκεια της επιχειρησιακής ζωής του. Αποδίδεται από το Εθνικό Γραφείο Κωδικοποίησης (National Codification Bureau – NCB) της χώρας η οποία πραγματοποιεί την εν λόγω διαδικασία κωδικοποίησης. Κάθε χώρα που συμμετέχει στο NCS έχει το δικό της NCB, το οποίο αποτελεί και την κεντρική εθνική αρχή για θέματα κωδικοποίησης.

Η δομή του NSN έχει ως εξής:

 • Οι δύο πρώτοι αριθμοί ενός NSN αφορούν το γκρουπ που ανήκει το υλικό (Group).
 • Οι αριθμοί στην τρίτη και τέταρτη θέση ενός NSN αφορούν την κλάση του υλικού (Class).
 • Ο συνδυασμός του γκρουπ και της κλάσης αποτελούν το NATO Supply Classification (NSC). Ο τετραψήφιος αυτός αριθμός κατηγοριοποιεί το υλικό σε κατάλληλα γκρουπ και κλάσεις, όπως πχ “generators (group), aircraft engines (class)”.
 • Οι αριθμοί στην πέμπτη και έκτη θέση αφορούν τη χώρα που κωδικοποίησε το συγκεκριμένο υλικό.
 • Τα υπόλοιπα 7 ψηφία είναι ένας μη σημαντικός αριθμός, ο οποίος σε συνδυασμό με τη χώρα παραγωγής (πέμπτη και έκτη θέση) αποτελούν το NIIN (ΝΑΤΟ Item Identification Number).

Το NSN περιλαμβάνει σε κωδικοποιημένη μορφή ένα πλήθος μη διαβαθμισμένων (Unclassified) πληροφοριών, όπως ενδεικτικά:

 • Κωδικός και στοιχεία κατασκευαστή, προμηθευτή, διανομέα (NCAGE – NATO Commercial and Government Entity Code).
 • Όνομα υλικού (INC – Item Name Code).
 • Χώρες/ υπηρεσίες χρήστες του εν λόγω υλικού.
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά υλικού (π.χ. διαστάσεις, βάρος, αντοχή σε θερμοκρασίες, τεχνικά σχέδια, προδιαγραφές κ.λπ.).
 • Part number(s) κατασκευαστή.
 • Διάφοροι κωδικοί (reference numbers), οι συνδυασμοί των οποίων όταν αποκωδικοποιούνται αποδίδουν χρήσιμες πληροφορίες για το υλικό, όπως π.χ. διαθεσιμότητα τεχνικού και τεκμηριωτικού υλικού, εάν το υλικό μπορεί να προμηθευτεί και από ποιους προμηθευτές, εάν είναι πεπαλαιωμένο (obsolete) κ.λπ. Εντελώς ενδεικτικά, μερικοί από αυτούς τους πιο σημαντικούς κωδικούς είναι:
  • RNCC (Reference Number Category Code): φύση και προέλευση των part numbers, καθώς και σχέση με το IΟS.
  • RNVC (Reference Number Variation Code): αναγνωρίζεται πλήρως το υλικό από το part number ή απαιτούνται επιπλέον πληροφορίες.
  • DAC (Document Availability Code): διαθεσιμότητα τεχνικού και τεκμηριωτικού υλικού (βιβλιογραφίας).
  • RNSC (Reference Number Supply Code): υποδεικνύει εάν τo part number αποτελεί πηγή προμήθειας ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόσκληση υποβολής προσφορών.
  • RNFC (Reference Number Format Code): υποδηλώνει τροποποίηση του υλικού.

Οι πληροφορίες οι οποίες καταχωρούνται σε ένα NSN κατηγοριοποιούνται σε διάφορες «ενότητες» (Segments). Στις πιο κάτω απεικονίσεις εμφανίζονται εντελώς ενδεικτικά διάφορα χαρακτηριστικά ενός NSN, όπως:

Segment A (General data)

 • το όνομα που έχει δοθεί στο υλικό (INC): 05311 που αντιστοιχεί σε “resistor, fixed, film”.
 • το γκρουπ και η κλάση του (NSC): 5905 “resistor, Electrical and Electronic Equipment Components”.

Segment C (Reference data)

 • Κατασκευαστές – προμηθευτές – διανομείς (NCAGE):
  • “FO115” που αντιστοιχεί στην εταιρεία “ABCDE”.
  • “F1621” που αντιστοιχεί στην εταιρεία “FGHIJ” κ.ο.κ.
 • Part numbers:
  • η εταιρεία “FO115” – “ABCDE” διαθέτει το part number FS16Y27KF.
  • η εταιρεία “F1621” – “FGHIJ”, διαθέτει το ίδιο ακριβώς υλικό, αλλά με διαφορετικό part number RCMAK3-2W270000HMP0M1PCT.

Segment B (Users)

 • Χρήστες του συγκεκριμένου NSN (χώρες, υπηρεσίες).

Segment V (Characteristics Data)

 • Κωδικοποιημένα τεχνικά χαρακτηριστικά του εν λόγω NSN, όπως π.χ.:
  • “AAPP” = Electrical Resistance “JK27,0” = 27.0 KILOHMS
  • “AAQZ” = Enclosure method “DB” = Encapsulated

Η απεικόνιση των ανωτέρω στοιχείων είναι εντελώς ενδεικτική της πληθώρας των δεδομένων που μπορούν να καταγραφούν σε ένα NSN και του όγκου των πληροφοριών που είναι άμεσα διαθέσιμες στους χρήστες.

Διαδικασία Κωδικοποίησης

Η διαδικασία κωδικοποίησης ενός υλικού ξεκινά από την επιχειρησιακή ανάγκη κωδικοποίησης ενός νέου μη διαβαθμισμένου (Unclassified) υλικού για τις ανάγκες διοικητικής μέριμνας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο στόχος του συστήματος είναι ο τελικός χρήστης (war fighter) να έχει στη διάθεσή του το σωστό υλικό, στη σωστή τοποθεσία, τη στιγμή ακριβώς που το χρειάζεται.

Η πρώτη βασική φάση της διαδικασίας αφορά το περίφημο screening: είναι το εν λόγω υλικό ήδη κωδικοποιημένο ή αποτελεί ένα νέο IOS στο οποίο πρέπει να αποδοθεί ένα NSN;

Εάν το εν λόγω υλικό έχει το ίδιο “fit, form and function” με ένα υπάρχον IOS, δηλαδή ήδη υπάρχει ένα NSN για ένα ακριβώς παρόμοιο υλικό, τότε δεν θα αποδοθεί ένα νέο NSN. Απλά τα στοιχεία του προς κωδικοποίηση υλικού θα προστεθούν στο ήδη υπάρχον NSN. Έτσι, αποφεύγονται οι περίφημες διπλοεγγραφές (duplication), δηλαδή η ύπαρξη ενός ή περισσοτέρων NSN για το ίδιο υλικό (IOS). Οι διπλοεγγραφές έχουν σαφή επιχειρησιακό και οικονομικό αντίκτυπο, καθώς καθιστούν δυσχερή την προσπάθεια αποτελεσματικής διαχείρισης αποθεμάτων με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Εφόσον μέσω της διαδικασίας screening αποδειχθεί ότι το νέο υλικό δεν έχει ποτέ κωδικοποιηθεί, τότε εάν το υλικό έχει παραχθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ ή σε χώρα η οποία ανήκει στην κατηγορία Tier 2, τότε η χώρα αυτή θα αναλάβει την κωδικοποίηση του υλικού. Έτσι π.χ. ένα νέο υλικό το οποίο παράγεται στην Ελλάδα και εισάγεται για πρώτη φορά στο συμμαχικό οπλοστάσιο θα έχει ελληνικό NSN το οποίο θα αποδοθεί από το ελληνικό NCB, ενώ αν παράγεται π.χ. στην Αυστραλία την κωδικοποίησή του θα αναλάβει το NCB της Αυστραλίας.

Εάν το εν λόγω υλικό παράγεται από χώρα μη μέλος του NATO/Tier 2, τότε ο πρώτος ΝΑΤΟϊκός χρήστης του θα το κωδικοποιήσει. Εάν π.χ. η Ελλάδα αγοράσει ένα υλικό από την Αλγερία, το Ελληνικό NCB είναι υπεύθυνο για την κωδικοποίησή του και έτσι το NSN που θα αποδοθεί θα εμφανίζει στην πέμπτη και έκτη θέση τον αριθμό 23, ο οποίος υποδηλώνει ότι η Ελλάδα κωδικοποίησε το συγκεκριμένο υλικό, ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσής του.

Πολύ συνοπτικά η ανωτέρω διαδικασία απεικονίζεται στο πιο κάτω σχήμα:

The NATO Master Catalogue of References for Logistics (NMCRL)

Αναφερθήκαμε πιο πάνω στη διαδικασία “screening”, δηλαδή στο κατά πόσο ένα υλικό είναι ήδη κωδικοποιημένο ή όχι. Η αναζήτηση αυτή διεκπεραιώνεται μέσω της μεγαλύτερης και πληρέστερης βάσης δεδομέων μη διαβαθμισμένων (Unclassified) στρατιωτικών υλικών σε παγκόσμια βάση, του NATO Master Catalogue of References for Logistics (NMCRL). Το NMCRL περιέχει όλα τα υπάρχοντα NSN που έχουν αποδοθεί σε παγκόσμιο επίπεδο από χώρες του NATO και Tier 2. Είναι ένα προϊόν της Συμμαχικής Επιτροπής 135 (NATO Allied Committee 135 – AC/135), η οποία υποστηρίζει, εξελίσσει και διαχειρίζεται το NCS ως το πρωτεύον σύστημα αναγνώρισης υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων. Στόχος είναι η επίτευξη διαλειτουργικότητας (interoperability) και η αριστεία της επιμελητείας (Logistics) σε παγκόσμιο επίπεδο επιχειρήσεων.

Το NMCRL αποτελεί σήμερα την πληρέστερη και μεγαλύτερη βάση δεδομένων (NSN), η οποία ανανεώνεται σε καθημερινή βάση στην online έκδοσή του. Πέραν τούτου, το NMCRL είναι ένας πλήρης κατάλογος με εναλλακτικές πηγές προμηθευτών για τα NSN που περιέχει, και όπως γίνεται αντιληπτό αποτελεί μια πρώτης τάξης ευκαιρία για τις εταιρείες να καταγραφούν ως προμηθευτές, διανομείς, κατασκευαστές διάφορων NSN. Εντελώς ενδεικτικά το NMCRL περιλαμβάνει:

 • 17,4 εκατομμύρια ενεργά NSNs.
 • 38,3 εκατομμύρια Part Numbers.
 • 2,9 εκατομμύρια ενεργούς NCAGE.
 • 29,6 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες NSNs.
 • 12,1 εκατομμύρια NSNs με Characteristics Data.
 • 3,9 εκατομμύρια NSNs με Packaging Data.
 • 15,5 εκατομμύρια NSNs με Custom Codes (HS & Schedule B).
 • 13,4 εκατομμύρια NSNs με Common Procurement Vocabulary (CPV) Codes.

Περισσότερες πληροφορίες για το NMCRL υπάρχουν στον σύνδεσμο www.nato.int/nmcrl

Το Πρόγραμμα AC/135 Sponsorship

Το NCS χρησιμοποιείται σήμερα από περισσότερες χώρες μη μέλη του ΝΑΤΟ (35) παρά από αυτές της Συμμαχίας (30). Αυτό καθίσταται δυνατό μέσω του “AC/135 Sponsorship Program”, το οποίο έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί ως αρωγός και οδηγός για χώρες μη μέλη του ΝΑΤΟ, έτσι ώστε να υιοθετήσουν τις πρακτικές του NCS με τελικό στόχο τη συμμετοχή τους στο σύστημα κωδικοποίησης. Υπάρχουν δυο κατηγορίες χωρών που εντάσσονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα:

 • Tier 1: αφορά χώρες οι οποίες δεν έχουν κάποιο λογισμικό/ σύστημα κωδικοποίησης ή έχουν τέτοιο σύστημα, το οποίο όμως δεν είναι πλήρως συμβατό με τις αρχές που διέπουν το NCS. Πιο συγκεκριμένα, η σχέση μεταξύ χωρών NATO/Tier 2 και Tier 1 είναι μονόδρομη: μια χώρα Tier 1 μπορεί να χρησιμοποιήσει τα NSN που αποδόθηκαν από χώρες NATO/Tier 2, το αντίθετο όμως δεν είναι δυνατό (ανωτέρω παράδειγμα Ελλάδας Αλγερίας).
 • Tier 2: αφορά χώρες οι οποίες διαθέτουν λογισμικό/ σύστημα κωδικοποίησης το οποίο είναι πιστοποιημένο και σε αυστηρή συμμόρφωση με το NCS. Η σχέση εδώ είναι αμφίδρομη: μια χώρα Tier 2 μπορεί να χρησιμοποιήσει τα NSN που αποδόθηκαν από χώρες NATO/Tier 2, όπως και χώρες του NATO/Tier 2 μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα NSN που αποδόθηκαν από χώρες Tier.

Έως σήμερα 16 χώρες Tier 1 και 19 Tier 2 έχουν συνάψει σχετικές συμφωνίες με την AC/135 υπό την αιγίδα του Sponsorship program, όπως φαίνεται και στην πιο κάτω απεικόνιση. Η πρωτοκαθεδρία του NCS ως το αποτελεσματικότερο σύστημα αναγνώρισης υλικών Ενόπλων Δυνάμεων αποδεικνύεται έμπρακτα και σε παγκόσμια βάση, καθώς 63 χώρες ανά την υφήλιο το χρησιμοποιούν αδιάλειπτα.

Εντελώς ενδεικτικά, τα οφέλη του προγράμματος Sponsorship για τα συμμετέχοντα κράτη είναι:

 • Πρόσβαση στη μεγαλύτερη βάση δεδομένων μη διαβαθμισμένων υλικών.
 • Ενδυνάμωση των σχέσεων των χωρών της Συμμαχίας με χώρες μη μέλη του NATO.
 • Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας (interoperability) οπλικών συστημάτων μεταξύ υπηρεσιών αλλά και χωρών.
 • «Κοινή» χρήση (όπου αυτό είναι δυνατόν) αποθεμάτων ανταλλακτικών/ υλικών μεταξύ διαφορετικών χρηστών, υπηρεσιών ή ακόμα και χωρών.
 • Τεχνική βοήθεια και εκπαίδευση προσωπικού.
 • Αγαστή συνεργασία σε πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι οποίες χωρίς τη χρήση του NCS εμφανίζουν σοβαρές δυσλειτουργίες σε θέματα επιμελητείας και διαλειτουργικότητας.
 • Συμμετοχή στις συσκέψεις της AC/135 καθώς και σε συζητήσεις για αμιγώς τεχνικά θέματα κωδικοποίησης.

Κωδικοποίηση – οφέλη

Τα πλεονεκτήματα του NCS μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

Επιχειρησιακά οφέλη

 • Η ενδελεχής καταγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών υλικών οπλικών συστημάτων ενισχύει την τυποποίηση (standardisation).
 • H πρόσβαση στον τεράστιο όγκο πληροφοριών που εμπεριέχουν τα NSN επιτρέπει σε διαφορετικούς χρήστες να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τη συντήρηση και κυρίως την προμήθεια ανταλλακτικών για κοινά οπλικά συστήματα.
 • Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται σε ένα NSN δίνουν τη δυνατότητα άμεσης ταυτοποίησης υλικών, όπως και ενναλακτικών πηγών προμήθειας, έτσι ώστε ελαττώνεται ο χρόνος συντήρησης και αυξάνεται η διαθεσιμότητα ενός οπλικού συστήματος.
 • Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας (interoperability).
 • Η χρήση μιας «κοινής γλώσσας» εφοδιασμού, η οποία γίνεται αντιληπτή και κατανοητή από όλους τους χρήστες και συνεπώς απλοποιεί τον τεχνικό διάλογο μεταξύ των χωρών και άλλων χρηστών.

Οικονομικά οφέλη

 • Το NCS επιτρέπει σε μηχανικούς και διαχειριστές έργων να αναζητήσουν και εντοπίσουν απάρτια τα οποία ήδη υπάρχουν κωδικοποιημένα και βρίσκονται αποθηκευμένα. Έτσι δεν απαιτείται η παραγωγή νέων απάρτιων, αλλά η χρησιμοποίηση των ήδη υπαρχόντων. Η πρακτική αυτή μειώνει τα αποθεματικά, όπως και ελαττώνει το κόστος όπως και το χρόνο παραγωγής ενός νέου οπλικού συστήματος. Μελέτες έδειξαν ότι σχεδόν το 50% των εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό νέου εξοπλισμού είναι ήδη κωδικοποιημένα.
 • Η πλήρης εικόνα αποθέματος υλικών επιτρέπει αποτελεσματικότερο προγραμματισμό ο οποίος συνεπάγεται οικονομίες κλίμακος.
 • Συντονισμός προμηθειών:
  • Αποφυγή ταυτόχρονης προμήθειας ίδιων υλικών από διαφορετικούς χρήστες.
  • Ενοποίηση κατακερματισμένων προμηθειών σε διακλαδικές προμήθειες με μεγαλύτερες ποσότητες, έτσι ώστε να συμπιέζεται το κόστος και ο χρόνος παράδοσης.
  • Εύρεση ενναλακτικών πηγών προμηθειών με εύλογα οφέλη.
 • Αποτελεσματική διαχείριση αποθεματικών μέσω της διαλειτουργικότητας χρηστών, υπηρεσιών, ακόμα και χωρών.
 • Μείωση στοκ αποθηκών, αριθμού αποθηκών, χώρων αποθήκευσης και προσωπικού επιμελητείας.
 • Απλοποίηση διαδικασίας αποστρατικοποίησης π.χ. υλικά τα οποία δεν πρέπει να καταστραφούν αλλά να παραμείνουν ενεργά.

Βιομηχανικά οφέλη

 • Ενδυνάμωση σχέσης κράτους – βιομηχανικού συμπλέγματος μέσω του κοινού συστήματος αναγνώρισης υλικών και της «κοινής γλώσσας» που εισάγει το NCS.
 • Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των NSN βοηθούν τους μηχανικούς και σχεδιαστές στην αναζήτηση εξαρτημάτων συγκεκριμένων προδιαγραφών που απαιτούνται κατά τον σχεδιασμό ενός συστήματος.
 • Το NCS προάγει το έργο των στρατιωτικών και πολιτικών οργανισμών τυποποίησης, οι οποίοι και εκδίδουν ανάλογες κατευθυντήριες οδηγίες.
 • Μέσω της λεπτομερούς καταγραφής επικίνδυνων και πολύτιμων ουσιών επιτυγχάνεται σαφής εικόνα της σύνθεσης των υλικών. Έτσι διασφαλίζεται η ανάκτηση των πολύτιμων ουσιών και η σωστή διαχείριση των επικίνδυνων υλικών με προφανή περιβαλλοντικά οφέλη.

Ενδεικτικά Case Studies – Γεγονότα και Αριθμοί

 • Υλικά χωρίς NSN χρειάστηκαν έως και 9 εβδομάδες για να ταυτοποιηθούν και προωθηθούν στον τελικό χρήστη. Τα ίδια υλικά κωδικοποιημένα με NSN χρειάστηκαν λιγότερο από μία εβδομάδα για την ίδια ακριβώς διαδικασία: αναγνώριση, εύρεση σε αποθήκες, αποστολή στον τελικό χρήστη.
 • Έρευνα στις Βρετανικές Ένοπλες Δυνάμεις σχετικά με τη χρησιμοποίηση του NCS σε έλεγχο αποθεμάτων ανέδειξε εξοικονόμηση 64.000 Λιρών Αγγλίας για μόλις τρία (3) υλικά!
 • Σιγκαπούρη: το NSN αποτέλεσε το εφαλτήριο έρευνας για το ιστορικό αγοράς ανταλλακτικών αεροσκαφών. Με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, ο προμηθευτής των ανταλλακτικών οδηγήθηκε σε νέες διαπραγματεύσεις, οι οποίες κατέληξαν σε σημαντικά μειωμένο τίμημα σε σχέση με την αρχική προσφορά του.
 • Αεροσκάφος το οποίο ήταν καθηλωμένο για περίπου 2 μήνες λόγω έλλειψης συγκεκριμένων ανταλλακτικών επανήλθε σε πλόιμη κατάσταση, καθώς με τη βοήθεια του NMCRL τα συγκεκριμένα ανταλλακτικά εντοπίστηκαν μέσα σε μία ημέρα σε αποθήκη άλλης συμμαχικής χώρας.
 • Για συγκεκριμένο τύπο οχήματος που αποσύρθηκε, ο Βρετανικός Στρατός χρησιμοποίησε το NCS για να ταυτοποιήσει 220 είδη συνολικής αξίας 400.000 Λιρών Αγγλίας, τα οποία βρίσκονταν σε διάφορα θέατρα επιχειρήσεων. Έτσι, τα υλικά αυτά επιστράφηκαν στην Αγγλία, απελευθερώνοντας πολύτιμο χώρο στις αποθήκες. Η διαδικασία ταυτοποίησης με το NCS είχε διάρκεια μισής ημέρας, σε σύγκριση με τις δύο εβδομάδες που θα απαιτούντο εάν είχαν χρησιμοποιηθεί κατάλογοι υλικών για την αναγνώρισή τους.
 • Ανταλλακτικό για άρμα μάχης σε θέατρο επιχειρήσεων εντοπίστηκε σε αποθήκες συμμαχικής χώρας και παραδόθηκε σε 3 εβδομάδες σε σχέση με τους 6 μήνες παράδοσης του κατασκευαστή του.
 • Ο Βρετανικός Στρατός έπρεπε να προμηθευτεί 40 tail blade assemblies για τα ελικόπτερα Lynx. Ο κατασκευαστής κατέθεσε προσφορά 2 εκατομμυρίων λιρών, ενώ τα 40 τεμάχια βρέθηκαν διαθέσιμα και αποκτήθηκαν από τρεις συμμαχικές χώρες για περίπου μισό εκατομμύριο λίρες.

Επίλογος

Το NCS αποτελεί αρωγό και κορωνίδα της προσπάθειας 63 χωρών να εκλογικεύσουν τα αποθέματα υλικών, τις διαδικασίες εφοδιαστικής αλυσίδας, την μείωση κόστους επιμελητείας και την αποτελεσματική υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεών τους σε περιόδους ειρήνης και πολεμικών επιχειρήσεων. Το NCS έχει επανειλημμένα αποδείξει την αξία του τόσο σε διαφορετικά πεδία επιχειρήσεων ανά τον πλανήτη, όσο και σε ανθρωπιστικές αποστολές, αλλά ιδίως σε πολυεθνικές επιχειρήσεις. Στις τελευταίες το πλεονέκτημα της «κοινής γλώσσας» εφοδιασμού καθιστά την υποστήριξη στο πεδίο της μάχης έγκαιρη και αποτελεσματική καταργώντας οιαδήποτε εμπόδια διαφορετικών γλωσσών, φιλοσοφίας και συστημάτων υποστήριξης. Την παρούσα στιγμή η AC/135 προετοιμάζει το έδαφος για τον ριζικό εκσυγχρονισμό του NCS με την χρησιμοποίηση της γλώσσας XML (Extensive Markup Language). Με ορίζοντα υλοποίησης τον Ιανουάριο του 2021 οι σχεδιαζόμενες αλλαγές θα εκσυγχρονίσουν και θα εξορθολογήσουν το NCS με στόχο την ταχύτερη, ευκολότερη, αποδοτικότερη και οικονομικότερη διαδικασία κωδικοποίησης υλικών.

Ο πλουραλισμός των πληροφοριών που παρέχει το NCS και ο ρόλος του στην εφοδιαστική αλυσίδα το καθιστά ως τον αόρατο εταίρο και πολλαπλασιαστή ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτή η διαπίστωση εκμαιεύεται και από το απόφθεγμα του Collin Powel, ο οποίος μετά το τέλος του πολέμου στον Κόλπο δήλωσε το περίφημο “Amateurs talk about strategy, professionals talk about Logistics”.

All images copyright NATO Allied Committee 135

Related Articles

Back to top button