Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: σύγχρονο σύστημα αεράμυνας, αντιαρματικό σύστημα και ελικόπτερα

Σε αντίθεση με την Ελλάδα, στην Κύπρο ο υπουργός Άμυνας προβαίνει λίγο πριν την εκπνοή της χρονιάς σε ενημέρωση των διαπιστευμένων δημοσιογράφων, προς ευρύτερη ενημέρωση της κοινής γνώμης για το επιτελούμενο έργο στον χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων. Έτσι και εφέτος, ο υπουργός Άμυνας Χαράλαμπος Πετρίδης, συγκάλεσε σήμερα δημοσιογραφική διάσκεψη για τον απολογισμό του έργου και τον προγραμματισμό μελλοντικών δράσεων του Υπουργείου Άμυνας. Ο υπουργός ανέφερε:

Η αποστολή του Υπουργείου Άμυνας αφορά στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας, εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Για την επιλογή των ορθών δράσεων είναι απαραίτητη η συνέργεια της στρατιωτικής εμπειρογνωμοσύνης, την οποία το Υπουργείο λαμβάνει από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς με την τεχνοκρατική αντίληψη του προσωπικού του Υπουργείου Άμυνας.

Η ορθή εκτέλεση των δράσεων αυτών προϋποθέτει τη στοχευμένη διαχείριση των πόρων προκειμένου να λαμβάνουμε το μέγιστο αποτέλεσμα.

Στο πλαίσιο αυτό η στρατηγική βάσει της οποίας σχεδιάζουμε και υλοποιούμε στηρίζεται στους πιο κάτω έξι πυλώνες:

  • Στην ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς,
  • Στην ενίσχυση των σχέσεων αμυντικής συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με άλλα Κράτη,
  • Στην Εφαρμογή καινοτόμων και μεταρρυθμιστικών δράσεων,
  • Στη βελτίωση του Νομοθετικού και Κανονιστικού Πλαισίου που διέπει τον Στρατό της Κυπριακής Δημοκρατίας και την Εθνική Φρουρά,
  • Στην πιο αποδοτική διαχείριση των οικονομικών μας πόρων,
  • Στην εφαρμογή περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής, η οποία θα εξοικονομήσει πόρους προς όφελος της αμυντικής θωράκισης.

1ος ΠΥΛΩΝΑΣ

Ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς

Κινούμαστε σε τέσσερεις άξονες:

1ος ΑΞΟΝΑΣ Μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των υφισταμένων οπλικών συστημάτων σε συνδυασμό με την προμήθεια τεχνολογικά προηγμένων μέσων, τα οποία βελτιώνουν την αποτρεπτική ικανότητα της Εθνικής Φρουράς.

Έχει συνταχθεί μακροπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο πλάνο εξοπλισμών το οποίο εδράζεται στην καθολική απαίτηση για συνετή και αποδοτική κατανομή κονδυλίων.

Η τεχνολογία μας παρέχει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε έξυπνες αγορές οι οποίες συνδυάζουν τη διατήρηση ή/και αναβάθμιση των δυνατοτήτων μας με ταυτόχρονη εξοικονόμηση προσωπικού.

Tα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί αύξηση των πιστώσεων που διατέθηκαν για εξοπλιστικά προγράμματα.

Παρά το γεγονός ότι λόγοι εμπιστευτικότητας δεν μου επιτρέπουν να επεκταθώ, το Υπουργείο υλοποιεί προγράμματα που αναβαθμίζουν σημαντικά τις δυνατότητες της Εθνικής Φρουράς για συλλογή πληροφοριών, για επίγνωση της κατάστασης και για αντιμετώπιση απειλών.

Προχωρεί η υλοποίηση υφισταμένων και νέων συμβάσεων για αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών, συμπεριλαμβανομένων των Μη Επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV’s). Επίσης το Υπουργείο διερευνά διάφορες επιλογές για προμήθεια σύγχρονου συστήματος αεράμυνας, την προμήθεια αντιαρματικού συστήματος καθώς και αγορά ελικοπτέρων.

Ενόψει της συνεδρίας της Επιτροπής Άμυνας τις επόμενες μέρες δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο σε θέματα εξοπλισμών.

2ος ΑΞΟΝΑΣ Αναβάθμιση Υποδομών

Η αναβάθμιση των υποδομών μας, συμβάλλει άμεσα στην αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Εθνικής Φρουράς.

Συνολικά 2 έργα θα ολοκληρωθούν εντός του 2021 (12 βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής και 11 σε στάδιο προχωρημένης μελέτης).

Στο ίδιο πλαίσιο μελετούμε τη δημιουργία κατάλληλης υποδομής σε λιμάνια της Κύπρου προς όφελος του Υπουργείου.

3ος ΑΞΟΝΑΣ Διαχείριση Θεμάτων προσωπικού

Βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία διερεύνησης της ικανοποίησης των αναγκών του προσωπικού της Εθνικής Φρουράς, σε βασικά υλικά για το σύγχρονο μαχητή όπως η ένδυση, η υπόδηση αλλά και επιπλέον υποστηρικτικό υλικό.

Η μεγαλύτερη κατηγορία προσωπικού μας, η εφεδρεία, αποτελεί τομέα ιδιαίτερης προσοχής.

Στόχος μας είναι η ισόρροπη εμπλοκή των εφέδρων με βέλτιστη χρήση του χρόνου που αυτοί καλούνται για εκπαίδευση στις Μονάδες μας.

Το Υπουργείο με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς προχώρησαν σε διευθετήσεις για την επιστρατευτική τακτοποίηση σχεδόν 16.000 ανέντακτων εφέδρων, οι οποίοι προσήλθαν οικειοθελώς στα Τμήματα Επιστράτευσης.

Τα θετικά αποτελέσματα που έχουν σημειωθεί το τρέχον έτος, αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω με την επέκταση των μέτρων στα σημεία εισόδου και εξόδου της Δημοκρατίας.

4ος ΑΞΟΝΑΣ Συνέργεια με λοιπές «Συνιστώσες Εθνικής Ισχύος»

Η συνέργεια με τις λοιπές συνιστώσες εθνικής ισχύος του κράτους συμβάλλει στην περαιτέρω ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς.

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης του βαθμού ετοιμότητας Υπουργείων και Υπηρεσιών, που έχουν κηρυχθεί ως Υπηρεσίες Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ασφάλειας Κυβερνητικών υπηρεσιών και επιχειρήσεων η Εθνική Αρχή Ασφαλείας προχώρησε στην έναρξη των διαδικασιών για ενίσχυση των δορυφορικών δυνατοτήτων της Δημοκρατίας με τη συμμετοχή σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Προγράμματος (GALILEO).

Πραγματοποίησε επιθεωρήσεις φυσικής και ηλεκτρονικής ασφάλειας σε Υπουργεία,  Υπηρεσίες και Τμήματα της Δημόσιας και ευρύτερης Δημόσιας Υπηρεσίας στη Δημοκρατία και σε διπλωματικές αποστολές της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, καθώς και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση διαβαθμισμένων συμβάσεων εκ μέρους του Δημοσίου.

2ος ΠΥΛΩΝΑΣ

Ενίσχυση των σχέσεων αμυντικής συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με άλλα Κράτη

Κινούμαστε σε τέσσερεις άξονες:

1ος ΑΞΟΝΑΣ Ενίσχυση της εξωστρεφούς αμυντικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την προώθηση περιφερειακών συνεργασιών.

Κύριος στόχος μας είναι να διαδραματίσουμε ουσιαστικό ρόλο στις προσπάθειες δημιουργίας συνθηκών ασφάλειας, ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Έχουμε αναπτύξει διμερείς συνεργασίες στους τομείς άμυνας και ασφάλειας, με χώρες της περιοχής, όπως η Αίγυπτος, τα ΗΑΕ, η Ιορδανία, το Ισραήλ και ο Λίβανος, με Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Αυστρία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ολλανδία, και η Σερβία, με την Αρμενία, καθώς και με άλλες χώρες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην περιοχή όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ βρίσκεται σε προηγμένο στάδιο η έναρξη συνεργασίας, με την Γερμανία.

Οι συνεργασίες αυτές περιλαμβάνουν, συναντήσεις σε επίπεδο Υπουργών, συνομολογήσεις και υπογραφή αριθμού Συμφωνιών ή Μνημονίων.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο οι συνεργασίες αυτές αφορούν την υλοποίηση ετήσιων Διμερών ή και Τριμερών Προγραμμάτων Αμυντικής Συνεργασίας, τα οποία περιλαμβάνουν κοινές ασκήσεις – συνεκπαιδεύσεις, εκπαιδεύσεις στελεχών, δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης, ανταλλαγή πληροφοριών όπως επίσης και συνεργασία στον τομέα των εξοπλισμών και στην δυνατότητα από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας παροχής υπηρεσιών και διευκολύνσεων.

Νοείται ότι η συνεργασία μας με την Ελλάδα είναι σε εξαιρετικό επίπεδο και δεν περιορίζεται μόνο στην κοινή συμμετοχή μας σε πολυμερή σχήματα.

Ο συντονισμός έχει αναβαθμιστεί με τη λειτουργία του Διακυβερνητικού Συμβουλίου Άμυνας το οποίο συνέρχεται σε τακτική βάση με στόχο την ομαλή συνεργασία και άμεση επίλυση όλων των προβλημάτων τεχνικής φύσεως που προκύπτουν.

Το όφελος των συνεργασιών της Κυπριακής Δημοκρατίας σε θέματα Άμυνας και Ασφάλειας με ξένες χώρες είναι πολύ σημαντικό λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελούν σημαντικό μέρος της πολιτικής για την αντιμετώπιση των προκλητικών και συνεχιζόμενων παράνομων ενεργειών της Τουρκίας.

Μέσα από αυτές τις συνεργασίες επιδιώκεται μεταξύ άλλων ο καθορισμός της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου ως «Περιοχής Ενδιαφέροντος» των χωρών της ΕΕ.

Επιπλέον έχει επιτευχθεί η συμμετοχή στελεχών της Εθνικής Φρουράς σε εκπαιδεύσεις και δραστηριότητες στο εξωτερικό οι οποίες είναι ιδιαίτερα επωφελείς αφού τους παρέχουν τη δυνατότητα αποκόμισης εμπειριών από στρατούς με πιο σύγχρονες εμπειρίες, ενώ η εκτέλεση παρόμοιων ασκήσεων στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, προσδίδουν κύρος στην Εθνική Φρουρά και στο κράτος.

Στην ενίσχυση της εξωστρεφούς αμυντικής πολιτικής, συμβάλλει και η δράση της Ακαδημίας Ασφάλειας και Άμυνας του Υπουργείου, η οποία εντός του 2021 διοργάνωσε με επιτυχία 3 σεμινάρια:

Διεθνές σεμινάριο τον Μάιο, για τη χρήση της Μεθοδολογίας Διαχείρισης Έργων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την υποστήριξη των Ευρωπαϊκών Αποστολών και Επιχειρήσεων Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας.

Διεθνές σεμινάριο τον Ιούλιο, για τον ρόλο του κυβερνοχώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια σταθερότητα στον κυβερνοχώρο, με τη συμμετοχή πολιτικο-στρατιωτικού  προσωπικού από 14 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Μέσης Ανατολής και των περιφερειών της Βόρειας Αφρικής.

Διεθνές σεμινάριο τον Οκτώβριο, για την Κλιματική Αλλαγή και την Ασφάλεια, με τη συμμετοχή πολιτικο-στρατιωτικού προσωπικού (50 άτομα) από 16 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Μέσης Ανατολής και των περιφερειών της Βόρειας Αφρικής και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Στο πλαίσιο των δράσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας για το Μέλλον της Ευρώπης που ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Άμυνας συνδιοργάνωσε, με τον Σύνδεσμο Ευρωπαίων Πολιτών, την Ευρωβουλή, το Ευρωπαϊκό Κολέγιο Ασφάλειας και Άμυνας και το Υπουργείο Εξωτερικών, την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021, συνέδριο για το μέλλον της Ευρώπης στο τομέα της Ασφάλειας. Το συνέδριο τελούσε υπό την αιγίδα της Προέδρου της Βουλής.

2ος ΑΞΟΝΑΣ Στήριξη της προσπάθειας για ενιαία αμυντική πολιτική και στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αξιωματικοί της Εθνικής Φρουράς τοποθετήθηκαν σε θέσεις των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως στο Στρατιωτικό Επιτελείο της Ένωσης, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας και στο Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Ασφάλειας και Άμυνας.

Συμμετέχουμε σε εννέα προγράμματα της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (PESCO). Στόχος η κοινή προσπάθεια για σταδιακή ανάπτυξη ολοκληρωμένων αμυντικών δυνατοτήτων.

Στηρίζουμε την ανάπτυξη Ευρωπαϊκών Αμυντικών Δυνατοτήτων με τη συμμετοχή μας σε προγράμματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και των Ευρωπαϊκών Ταμείων Έρευνας και Καινοτομίας.

Σταθμό αποτελεί η επίσκεψη στην Κύπρο του Γενικού Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας ο οποίος είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και να ανταλλάξει απόψεις με Πανεπιστημιακά ιδρύματα και εταιρείες δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται σε θέματα έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της Άμυνας και ασφάλειας.

3ος ΑΞΟΝΑΣ Διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας μέσω των δράσεων που αφορούν στην Έρευνα και Διάσωση.

Το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ), έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα, σύγχρονα, κέντρα στη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με δυνατότητα να λαμβάνει δορυφορικούς συναγερμούς στην περιοχή του FIR Λευκωσίας,  ως ανεξάρτητο τμήμα του παγκόσμιου δορυφορικού δικτύου Έρευνας Διάσωσης, παρά τις έντονες προσπάθειες της Τουρκίας για το αντίθετο.

Με στόχο την ενίσχυση του ρόλου αυτού, πραγματοποιούνται ασκήσεις Έρευνας και Διάσωσης σε διμερές αλλά και πολυμερές επίπεδο με χώρες που έχουν ρυθμιστικό ρόλο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όπως Αίγυπτος, Γαλλία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ισραήλ, Ιταλία και Λίβανος.

Το ΚΣΕΔ μέσα από τη δράση του, έχει καταφέρει να καταστήσει την Κυπριακή Δημοκρατία κόμβο παροχής ανθρωπιστικών υπηρεσιών στην Ανατολική Μεσόγειο.

4ος ΑΞΟΝΑΣ Αναβάθμιση των σχέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

ΙΜΕΤ (International Military Education and Training) με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χρηματοδοτούν μέρος της εκπαίδευσης στελεχών της Εθνικής Φρουράς στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ήδη αυτή την περίοδο εκπαιδεύεται αριθμός Αξιωματικών.

ITAR (International Traffic in Arms Regulations), υπάρχει η δυνατότητα για προμήθεια μη φονικού αμυντικού εξοπλισμού. Αξίζει να σημειώσω ότι η ισχύς της νομοθεσίας ανανεώθηκε μόλις πρόσφατα για ακόμη ένα έτος.

Η αναβάθμιση των σχέσεων έφτασε μέχρι και το επίπεδο Μονάδων αφού πραγματοποιούνται ασκήσεις και συνεκπαιδεύσεις όπως η πρόσφατη άσκηση με προσωπικό των ειδικών δυνάμεων των δύο Χωρών.

3ος ΠΥΛΩΝΑΣ

Εφαρμογή καινοτόμων και μεταρρυθμιστικών δράσεων.

Κινούμαστε σε τέσσερεις άξονες:

1ος ΑΞΟΝΑΣ Η Κυπριακή Δημοκρατία να καταστεί σταδιακά σημαντικός κόμβος εκπαίδευσης στα θέματα Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, κυβερνοασφάλειας και  διεθνούς διαχείρισης κρίσεων

Συμμετέχουμε στο Πρόγραμμα της PESCO «Cyber Threat and Incident Response Information Sharing Platform» το οποίο έχει ως σκοπό την υλοποίηση ενός συστήματος διαμοιρασμού πληροφοριών και έγκαιρης προειδοποίησης κυβερνοπεριστατικών στα κράτη μέλη.

Σε κρατικό επίπεδο, συμμετέχουμε στη Συντονιστική Επιτροπή Κυβερνοασφάλειας με το Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και την Αρχή Ψηφιακής Ασφαλείας με σκοπό την κατεύθυνση και υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας.

Διοργάνωση σειράς διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, Άμυνας, Ασφάλειας και διαχείρισης κρίσεων.

2ος ΑΞΟΝΑΣ Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου, Ακαδημαϊκής-Ερευνητικής Κοινότητας και Επιχειρήσεων

Το Υπουργείο χρηματοδοτεί προγράμματα που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μας με πανεπιστημιακά ιδρύματα, και επιχειρήσεις.

Εφαρμόζουμε δράσεις που εξυπηρετούν παράλληλα, τόσο την ενίσχυση της ασφάλειας, όσο και της ευημερίας του Κυπριακού λαού, διασυνδέοντας την προσπάθεια αναβάθμισης των αμυντικών μας δυνατοτήτων με την έρευνα/καινοτομία και την πραγματική οικονομία.

Το Υπουργείο προχώρησε στην πραγματοποίηση συναντήσεων με Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) και με το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.

3ος ΑΞΟΝΑΣ Συμμετοχή του Υπουργείου Άμυνας σε Ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης αμυντικών δυνατοτήτων καθώς και τεχνολογίας, σε συνεργασία με άλλα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έχουν υπογραφεί τον περασμένο Ιούνιο συμφωνίες με Κυπριακά Ερευνητικά Κέντρα και Μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την υλοποίηση των 2 πρώτων έργων Έρευνας και Καινοτομίας στον τομέα της Άμυνας και της Ασφάλειας, της γνωστής Δράσης «ΑΘΗΝΑ – 2019».

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης στην Άμυνα (European Defence Industrial Development Program), δέκα προτάσεις με Κυπριακή συμμετοχή πέτυχαν συγχρηματοδότησή από το Ταμείο.

Η πρόταση του Υπουργείου για επένδυση σε τεχνολογίες διττής χρήσης αντλεί χρηματοδότηση (3 εκατ. ευρώ) από το Ταμείο Ανάκαμψης.

4ος ΑΞΟΝΑΣ Εφαρμογή καινοτόμων μεταρρυθμιστικών δράσεων στο πλαίσιο της καθημερινής λειτουργίας των Μονάδων.

Προμήθεια μερίδων έτοιμου φαγητού.

Παροχή Στρατολογικών Υπηρεσιών από τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και τα Κέντρα Πολίτη στο πλαίσιο υλοποίησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Το Υπουργείο έχει ενταχθεί στην Κυβερνητική Αποθήκη Πληροφοριών με σκοπό την άμεση ανταλλαγή δεδομένων με τους λοιπούς φορείς της Δημοκρατίας και την εξυπηρέτηση των πολιτών χωρίς να μεσολαβούν χρονοβόρες διαδικασίες.

Σχεδιάζονται δύο ακόμη διασυνδέσεις, ανάμεσα στις πολλές που έπονται. Η πρώτη αφορά τη διασύνδεση του Υπουργείου με το Τμήμα Χωρομετρίας και Κτηματολογίου, θα συνδράμει στην καλύτερη διαχείριση των νομικών και οικονομικών αξιώσεων που προκύπτουν από την απαλλοτρίωση ή επίταξη περιουσιών. Η δεύτερη θα είναι μεταξύ Εθνικής Φρουράς και της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Προνοίας, προς όφελος της τελευταίας για την καλύτερη διαχείριση συγκεκριμένων επιδομάτων που απαιτούν την προσκόμιση στοιχείων από μέρους μας.

Επιπρόσθετα, σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η ανάπτυξη ηλεκτρονικής διασύνδεσης  των λειτουργικών προγραμμάτων με τα οποία το Υπουργείο και η Αστυνομική Δύναμη Κύπρου θα ανταλλάζουν μεταξύ τους πληροφορίες για τον εντοπισμό των ανέντακτων εφέδρων με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων και προσωπικού.

Ορόσημο αποτελεί τα τελευταία δύο χρόνια η κατάταξη των Νεοσύλλεκτων οπλιτών, η οποία πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά.

Βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία δύο ακόμη ηλεκτρονικών πληροφοριακών συστημάτων, πρόγραμμα υποβολής αιτήσεων πρόσληψης Συμβασιούχων Οπλιτών και δήλωσης στοιχείων των αρρένων πολιτών που συμπληρώνουν του 16ο έτος της ηλικίας τους. Οι διαδικασίες θα γίνονται εξ’ ολοκλήρου διαδικτυακά.

4ος ΠΥΛΩΝΑΣ

Διαχείριση οικονομικών πόρων.

Καθορισμός ποιοτικών προτύπων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας, ώστε να διευκολύνεται η συμμετοχή στους διαγωνισμούς.

Πρόθεσή μας είναι η προμήθεια τυποποιημένων υλικών των οποίων οι προδιαγραφές να έχουν ήδη εκπονηθεί από εξειδικευμένα κέντρα.

Απαίτηση από τους προσφοροδότες να διαθέτουν πιστοποίηση για την παρεχόμενη ποιότητα υπηρεσιών

5ος ΠΥΛΩΝΑΣ

Βελτίωση του Νομοθετικού και Κανονιστικού Πλαισίου που διέπει τον Στρατό της Κυπριακής Δημοκρατίας και την Εθνική Φρουρά.

Μέτρα που λαμβάνονται για καταπολέμηση της φυγοστρατίας.

Έχει τροποποιηθεί ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμος. Οι στρατεύσιμοι που κατέχουν προσωρινό απολυτήριο, λόγω ακαταλληλότητας για στράτευση, είτε λόγω χορηγηθείσας σε αυτούς αναβολής εκπλήρωσης της υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας, λόγω νοσήματος/πάθησης που σχετίζεται με τη ψυχική τους υγεία, να μην δύναται να λάβουν δελτίο υγείας. Στο μέλλον θα είναι δυνατή και η ανάκληση του Δελτίου Υγείας στρατεύσιμων αθλητών, οι οποίοι, αφού εξασφάλισαν δελτίο υγείας, ακολούθως έλαβαν αναβολή ή απαλλαγή εκπλήρωσης θητείας για λόγους που σχετίζονται με την ψυχική τους υγεία.

Δε θα χορηγείται άδεια κατοχής πυροβόλου ή μη πυροβόλου όπλου σε όσους απολύθηκαν προσωρινά ή έλαβαν οριστική απαλλαγή από την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων για λόγους ψυχικής υγείας.

Τυγχάνουν μελέτης νέες τροποποιήσεις του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου.

Ψηφίστηκε η νομοθετική ρύθμιση για το ωράριο των μελών του Στρατού της Δημοκρατίας, κάτι το οποίο ήταν πάγιο αίτημα των Συνδέσμων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών.

Ετοιμάζεται Προσχέδιο Κανονισμών που θα περιλαμβάνει το σύνολο των επιδομάτων των στελεχών τα οποία ασκούν επικίνδυνα καθήκοντα.

6ος ΠΥΛΩΝΑΣ

Εφαρμογή περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής

Στόχος η προσαρμογή των δραστηριοτήτων της Εθνικής Φρουράς με την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που να σέβονται και προστατεύουν το περιβάλλον χωρίς να επηρεάζεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα της Δύναμης.

Εφαρμόζεται «Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου», Πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων και εξοικονόμησης ενέργειας με σκοπό τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Σε Στρατόπεδα έχουν τοποθετηθεί κάδοι ανακύκλωσης για όλα σχεδόν τα ανακυκλούμενα υλικά.

Εφαρμόζονται Προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για όλο το προσωπικό της Εθνικής Φρουράς, με ιδιαίτερη στόχευση στους οπλίτες θητείας στο πλαίσιο προσπάθειας της Εθνικής Φρουράς να συμβάλει στη δημιουργία ενεργών περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων πολιτών.

Εξοικονόμηση ενέργειας από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων

Προωθείται η εξοικονόμηση ενέργειας από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Στόχος η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Επιτεύχθηκε συμφωνία με την Αρχή Ηλεκτρισμού για την αντικατάσταση όλων σχεδόν των ενεργοβόρων φωτιστικών με φωτιστικά τύπου LED.

Στην πρώτη φάση θα αντικατασταθούν 2200 φωτιστικά (2021).

Κατά τα έτη 2022-2023 θα αντικατασταθούν ακόμη 4400 ενεργοβόρα φωτιστικά.

Βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις με την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα στρατόπεδα.  Για τα πιο πάνω προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας θα επιδιωχθεί χρηματοδότηση τους από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά ταμεία.

Κυρίες και κύριοι,

Κλείνοντας, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τη βεβαιότητα ότι η Εθνική Φρουρά με την αμέριστη στήριξη του Υπουργείου Άμυνας εξελίσσεται σε μια σύγχρονη, αποτελεσματική, αποδοτική και ευέλικτη δύναμη αποτροπής.

Συνεχώς αλλάζει και προσαρμόζεται. Αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό τους διατιθέμενους σε αυτή πόρους του κράτους.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη που μου εμπιστεύεται ένα τόσο ευαίσθητο Υπουργείο. Τον διαβεβαιώνω ότι θα συνεχίσω να εργάζομαι με όλες μου τις δυνάμεις, για το καλό της Εθνικής Φρουράς και της πατρίδας.

Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τους συναδέλφους Υπουργούς και Υφυπουργούς για την ομαλή και αποδοτική συνεργασία.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω και στην Επιτροπή Άμυνας της Βουλής, η οποία με το νομοθετικό της έργο συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία της Εθνικής Φρουράς.

Τελειώνοντας, θέλω να εκφράσω θερμές ευχαριστίες στους συνεργάτες μου, χωρίς την συνδρομή των οποίων δεν θα ήταν δυνατή η παραγωγή του έργου του Υπουργείου.

Επίσης ευχαριστώ τον Αρχηγό και τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς, τον Γενικό Διευθυντή, τον Διευθυντή του Επιτελείου μου και το προσωπικό του Υπουργείου. Μαζί θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε αποδοτικά και αρμονικά για υλοποίηση του κοινού μας στόχου.”

Επιβεβαίωση: παραγγελία ΠΕΠ Tamnava 122/267 mm για την Εθνική Φρουρά της Κύπρου

 

 

Tags

Related Articles

Back to top button
Close